Kvalitetscertifiering

Uppsävja förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem 2017.

Motiveringen för 2017 lyder:

Organisation: Förskolan har en organisation som stödjer utveckling genom utvecklingsgrupper, utvecklingsgruppsledare, pedagogista och väl fungerande arbetslag samt strukturerade mötesforum. Viktigt framåt är att dokumentera metoderna så att god resurshantering även gäller långsiktigt och oavsett vem som finns i verksamheten. Organisationen stödjer utvecklingen av det nationella uppdraget.

Normer och värden: Barn, föräldrar och pedagoger uttrycker att de trivs, pedagogerna har ett professionellt förhållningssätt med tydligt fokus på barnen. Barnen är nyfikna och trygga. Förhållandet inom personalgruppen kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt. Värdegrunden är väl förankrad och synlig i hela verksamheten.

Resursutnyttjande: Effektivt resursutnyttjande tillämpas i alla delar av verksamheten. Insatta resurser utnyttjas väl och leder till hög måluppfyllelse. Pedagogerna är flexibla och utnyttjar sin tid och resurserna optimalt vilket leder till att alla har fokus på och tillämpar metoder för god resurshantering. Förskolan arbetar aktivt för en hållbar miljö.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: